Skip to main content

در طراحی دکورسینما باید به نکات صوتی وتصویری سینما دقت شود.به طور مثال نمیتوان ازرنگهای براق در سینما استفاده کرد و یا در جاهای مشخصی از سینما پنل های آکوستیک نصب میگردد که باید در طراحی دکور لحاظ گردد.