طرح سینما خصوصی “افسانـه‌ها”

طرح سینما خانگی “ندای وظیفه”

طرح دکور سینمای خصوصی “گل”

طرح دکور سینما خانگی “قهرمانانه”

طرح دکور “فرار به سوی پیروزی”

طرح “دلشدگان”

طرح سینما خصوصی “مادر”

طرح سینماخانگی “کتاب جنگل”

طرح سینما خصوصی “گردشگر”

طرح سینمایی “آواتار”

طرح سینما خانگی “گتسبی بزرگ”

طرح سینمای خانگی “ایندیانا جونز”

طرح “بر دروازه ابدیت”

طرح سینمای خانگی “هوگو”

طرح سینما خصوصی “شیطان نئونی”

طرح سینمای خانگی “شکل آب”

طرح سینما خانگی “لیگ عدالت”

طرح سینمای خانگی “تاریکی”

طرح “اینترستلار”

طرح “ذهن زیبا”

طرح سینمای خانگی “بر باد رفته”