Skip to main content

سالن ضد صدا در سینمای خصوصی کدالی

محل سینمای خصوصی با استفاده از آخرین تکنیک های ضد صدا کردن اتاق طراحی می شود که میزان صدای دریافتی از بیرون از اتاق بسیار ناچیز گردد تا حتی نت های ریز برای شنونده قابل درک باشد و همچنین صدا از سینمای خصوصی خارج نشود.