سالن ضد صدا در سینمای خصوصی کدالی

محل سینمای خصوصی با استفاده از آخرین تکنیک های ضد صدا کردن اتاق طراحی می شود که میزان صدای دریافتی از بیرون از اتاق بسیار ناچیز گردد تا حتی نت های ریز برای شنونده قابل درک باشد و همچنین صدا از سینمای خصوصی خارج نشود.