Skip to main content

صدای بیس جزوی از سیستم صوتی است چه از اسپیکر های سینمایی فول رنج استفاده شودچه از ساب ووفر به صورت جداگانه.
سوالی که مطرح است که انسان چه مقدار از فرکانسهای پایین در سینما خانگی را درک میکند؟
جواب این سوال ساده نیست،قانون کلی به ما میگوید گوش انسان به فرکانس های پایین حساسیت کمتری نشان میدهد این موضوع در فرکانسهای زیر 20 هرتز تشدید و درک ما از طریق گوش زیر سوال است،این فرکانسها infrasoundنام دارند که معمولا احساس را به شخص از طریق لرزش اعضاء بدن انتقال میدهند.
طراحی سینمای خصوصی بصورت صحیح درک بالاتری از این فرکانسها به انسان میدهد.
ایرادی به اسپیکر سینما فول رنج وارد است از جهت عدم توانایی کافی در بازسازی فرکانسهای عمیق که مشکل با استفاده از ساب ووفر جداگانه مرتفع میگردد،از نظر کالیبراسیون سینمای خصوصی ترجیح استفاده از چند ساب ووفر است.
32 هرتز فرکانس پایینی است و نه بسیار کم،سینماهای تجاری و سینماهای خصوصی معمولا فرکانسهای پایینتر را پشتیبانی نمیکنند،دلیل آن افزایش سایز وقیمت در رنج فرکانسی بسیارپایین است،در طراحی سینما خصوصی باید دقت شود بدست آمدن فرکانسهای بسیار پایین پروژه را متوجه هزینه های بیشتر میکند.

Alireza Ekhlas

Author Alireza Ekhlas

More posts by Alireza Ekhlas