Skip to main content

راه اندازی سینما در خانه نیاز به متخصصین امر آکوستیک ومعمار است.شاید تصور شودبا در کنار گذاشتن تجهیزات میتوان راه اندازی سینما در خانه را کم هزینه تر انجام داد.بله حتما همین طور است ولی باید کیفیت سینمای خانگی که طراحی و کالیبراسیون آن دقت شده تجربه کرد تا متوجه شد تفاوت در راه اندازی سینما در خانه بدون کار تخصصی و با علم در چه مقیاسی است.