Skip to main content

سینما در سالن اجتماعات از این جهت محبوبیت دارد که فضای مجزایی از ساختمان لازم نیست به سینما خانگی اختصاص داده شود و از بخشی از سالن اجتماعات میتواند یه سینمای خانگی اختصاص یابد.سینما در سالن اجتمعات می تواند جهت سالن توجیهی در سازمان ها و همان سینما خانگی برای مجتمع های مسکونی استفاده شود