Skip to main content

سینما در مشاعات ساختمان مسکونی یکی از جذابیت های بارز مجنمع های مسکونی میتواند باشد.سینما در مشاعات ساختمان مسکونی در دو حالت اختصاصی و عمومی قابل استفاده است،بدین معنی که سینما خانگی میتواند در ساعت و روز مشخصی در اختیار واحد مربوطه قرار میگیرد و کاربر می تواند از محتوی خود ازجمله فیلم،موسیقی،بازی استفاده کند،حالت دیگر از استفاده سینما در مشاعات ساختمان مسکونی حالت عمومی است،بدین معنی که میتواند محتوی مشخصی مثل فیلم و سریال در ساعت مشخصی از روز پخش شود و کاربران به صورت عمومی از سینما خصوصی در مشاعات ساختمان مسکونی استفاده کنند.