Skip to main content

متخصص سینما کیست؟

متخصص سینما باید آموزش های لازم  در زمینه صدا و تصویر و آکوستیک را دیده باشد تا بتواند با افراد دیکر گروه از مجری دکور تا تاسیسات هماهنگی های لازم را انجام دهد